ข้าวแกงป้าหอย

334/1ข ถ.จิร  เมือง บุรีรัมย์ โทรศัพท์. 099-4624133

ข้าวแกงป้าหอย

เริ่มเปิดบริการตั้งแต่ พ.ศ. 2524 โดยเริ่มขายจากเมื่อก่อน ข้าวจานละ 5 บาท แกงถุงละ 5 บาท ข้าวราดแกงจานละ 10 จนปัจจุบัน ได้ปรับราคาตามเศรษฐกิจ 25-30 บาท

Map